KOLEJNY PROJEKT UNIJNY REALIZOWANY PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W RADOMSKU

Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomsku informuje, że realizuje projekt pt. „Program rozwoju Zespołu Szkół Ekonomicznych w Radomsku” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Informacje o projekcie:

Numer i nazwa Osi priorytetowej: XI. Edukacja Kwalifikacje Umiejętności

Numer i nazwa Działania dla Osi: XI.3 Kształcenie zawodowe

Numer i nazwa Poddziałania: XI.3.1. Kształcenie zawodowe

Całkowita wartość projektu : 1 263 691,80 zł

Kwota dofinansowania: 1 137 322,62 zł

Okres realizacji: od 01.12.2018 r. do 31.08.2020 r.

Cele projektu:

  1. podniesienie kompetencji zawodowych i kluczowych uczniów szkoły zwiększające ich szanse na rynku pracy poprzez m.in. realizację staży, dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki;

Stażami zostali objęci uczniowie klas I_III kształcący się w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec, technik hotelarstwa, technik fotografii i multimediów, technik grafiki i poligrafii cyfrowej.

Staże realizowane są we współpracy z pracodawcami lub przedsiębiorcami posiadającymi siedzibę na terenie woj. Łódzkiego. Uczniowie, którzy ukończą staż otrzymają stypendium stażowe w kwocie 1800 zł .

W ramach zdobywania dodatkowych uprawnień i umiejętności uczniowie wezmą udział w zaplanowanych kursach dla poszczególnych zawodów:

Technik ekonomista:

- kurs obsługi programu Symfonia

- kurs obsługi kas fiskalnych

- kurs zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem

- kurs marketing internetowy i social media

Technik handlowiec:

Technik fotografii i multimediów:

- kurs fotografii produktowej

- kurs tworzenie sklepu internetowego

- kurs marketing internetowy i social media

- kurs Adobe Photoshop .

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej:

Technik hotelarstwa:

- kurs barmański

- warsztaty dekoracji stołu i florystyczne

  1. podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli poprzez m.in. kursy, szkolenia, studia podyplomowe,

Projekt skierowany jest do 40 nauczycieli w tym 18 prowadzących kształcenie zawodowe w zawodach w których kształci szkoła.

W ramach wsparcia przewidziano organizację kursów:

TIK w szkole, czyli jak podnosić efektywność nauczania

Metody i techniki aktywizujące uczniów na zajęciach z przedmiotów zawodowych

Kurs Moodla dla administratorów

Kurs obsługi drukarek 3D

Specjalista ds. kadr i płac z obsługą programu płatnik

Szkolenie Adobe Ilustrator

Kurs obsługi programu Symfonia (Handel, Kadry i płace, Finanse i księgowość)

Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa

CAD DECOR II stopień, szkolenie z programem

Szkolenie Adobe Photoshop

Kurs fotograficzny

Kurs obróbki zdjęć

Szkolenie InDesign

Działania marketingowe w kontekście revenue managementu

Doskonały Recepcjonista

Wszystkie kursy i szkolenia zostaną zakończone egzaminem i uzyskaniem certyfikatu/dyplomu potwierdzającego nabycie lub podwyższenie kompetencji/kwalifikacji.

  1. podniesienie jakości nauczania w ZSE w Radomsku poprzez m.in. wyposażenie pracowni w sprzęt niezbędny do kształcenia zawodowego.

Zakupiono wyposażenie i pomoce dydaktyczne do:

- pracowni techniki biurowej,

- pracowni organizacji i prowadzenia sprzedaży,

- pracowni rejestracji obrazu,

- pracowni obróbki obrazu,

- pracowni komputerowej,

- pracowni drukowania cyfrowego.

Małgorzata Kołodziejska-Dyrektor szkoły

Skip to content