Aktualne terminy rekrutacji 2020/2021

UWAGA!
1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu
oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły,  w tym wymagane załączniki
zgodnie z przepisy § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z
dnia   20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz.
U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków
komunikacji elektronicznej-adres e-maila szkoły:
rekrutacja@zseradomsko.edu.pl

2. Przepisy § 11b ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w
okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19
umożliwiają  w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu
oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania
rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych   i
niezakwalifikowanych oraz przyjętych   i nieprzyjętych) podanymi do
publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.
REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W RADOMSKU NA ROK SZKOLNY 2020/2021 - POBIERZ TUTAJ
Skip to content