ZSE przyst─Öpuje do otwartego naboru na partnera w ramach realizacji projektu unijnego

Otwarty nab├│r partnera w celu wsp├│lnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddzia┼éanie XI.3.1 Kszta┼écenie zawodowe o numerze RPLD.11.03.01-IZ.00-10-001/21, kt├│ry zosta┼é og┼éoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew├│dztwa ┼ü├│dzkiego na lata 2014-2020, przez Urz─ůd Marsza┼ékowski Wojew├│dztwa ┼ü├│dzkiego

Zgodnie z art.33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji program├│w w zakresie polityki
sp├│jno┼Ťci finansowanych w perspektywie finansowej 2014ÔÇô2020, Powiat Radomszcza┼äski, ul. Leszka
Czarnego 22, 97-500 Radomsko / Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomsku, ul. Przedborska 39/41,
97-500 Radomsko, ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach dla
XI.3.1 Kształcenie zawodowe, ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w
ramach dla XI.3.1 Kształcenie zawodowe
I. Cel projektu:
Wsparcia Zespo┼éu Szk├│┼é Ekonomicznych w Radomsku w zakresie podniesienia jako┼Ťci kszta┼écenia
zawodowego na podstawie indywidualnej diagnoz dla szkoły.
Wsparcie będzie obejmowała jeden lub kilka typów działań dostępnych w przedmiotowym
konkursie.
Proponowany zakres zadań przewidzianych dla partnera:
Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Zespołu Szkół Ekonomicznych w Radomsku przy
przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz realizacji cz─Ö┼Ťci zada┼ä obejmuj─ůcych przedmiotowy
projekt
II. Typy działań przewidziane do realizacji
1) Wsparcie szk├│┼é lub plac├│wek systemu o┼Ťwiaty prowadz─ůcych kszta┼écenie zawodowe (w
tym szk├│┼é specjalnych przysposabiaj─ůcych do pracy) w zakresie realizacji program├│w
kszta┼écenia zawodowego w powi─ůzaniu z otoczeniem spo┼éeczno-gospodarczym,
obejmuj─ůce:
a. podnoszenie umiej─Ötno┼Ťci, kompetencji oraz uzyskiwanie kwalifikacji
zawodowych przez uczniów i słuchaczy jako przyszłych absolwentów oraz
wzmacnianie ich zdolno┼Ťci do zatrudnienia, w szczeg├│lno┼Ťci poprzez realizacj─Ö
wysokiej jako┼Ťci sta┼╝y uczniowskich zawodowych, a tak┼╝e dodatkowych zaj─Ö─ç
specjalistycznych.
b. doskonalenie umiej─Ötno┼Ťci kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli, w tym
nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu,
zwi─ůzanych z kierunkiem kszta┼écenia zawodowego, w tym poprzez poszerzanie
oferty sta┼╝y i praktyk dla nauczycieli
c. wyposa┼╝enie/doposa┼╝enie pracowni i warsztat├│w szkolnych dla zawod├│w
szkolnictwa zawodowego w nowoczesny sprzęt, materiały dydaktyczne
zapewniaj─ůce wysok─ů jako┼Ť─ç kszta┼écenia i umo┼╝liwiaj─ůce realizacj─Ö podstawy
programowej kształcenia zawodowego.
d. modernizację oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb
regionalnego rynku pracy, w szczeg├│lno┼Ťci poprzez wsp├│┼éprac─Ö z
przedsi─Öbiorcami w┼é─ůczaj─ůc─ů ich w proces kszta┼écenia zawodowego i
egzaminowania
e. rozw├│j doradztwa edukacyjno-zawodowego, w szczeg├│lno┼Ťci poprzez tworzenie
Szkolnych Punkt├│w Informacji i Kariery (SPInKa).
f.
III. Wymagania wobec partnera:
a) Partner nie mo┼╝e by─ç podmiotem powi─ůzanym z wnioskodawc─ů w rozumieniu za┼é─ůcznika I do
rozporz─ůdzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznaj─ůcego niekt├│re
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewn─Ötrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu
(Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1)
b) Partner musi posiada─ç do┼Ťwiadczenie w zakresie realizacji projekt├│w finansowanych ze
┼Ťrodk├│w EFS
c) Partner musi posiada─ç do┼Ťwiadczenie w zakresie sporz─ůdzania projekt├│w dla szkolnictwa
zawodowego.
IV. Przy wyborze partnera b─Öd─ů brane pod uwag─Ö nast─Öpuj─ůce kryteria:
a) Zgodno┼Ť─ç dzia┼éania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, max 4 pkt
b) Oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację projektu, max 4 pkt
c) Do┼Ťwiadczenie w realizacji projekt├│w o podobnym charakterze, max 2 pkt

V. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:
a) Informacje na temat wkładu partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie, organizacyjne,
techniczne, finansowe),
b) Zaprezentowanie koncepcji realizacji wymienionych zadań przewidzianych dla partnera;
c) Opis do┼Ťwiadczenia w pozyskaniu i realizacji projekt├│w finansowanych z EFS w zakresie
edukacji
VI. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny:
a) by─ç sporz─ůdzone w j─Özyku polskim;
b) zawiera─ç dokumenty potwierdzaj─ůce status prawny oferenta i umocowanie os├│b go
reprezentuj─ůcych;
c) zawiera─ç pisemne o┼Ťwiadczenie o nie zaleganiu z p┼éatno┼Ťciami na rzecz podmiot├│w
publiczno-prywatnych, ani wobec innych podmiot├│w;
d) zawiera─ç stosowne o┼Ťwiadczenia o posiadaniu potencja┼éu (prawnego, organizacyjnego i
merytorycznego) do realizacji proponowanych działań,
e) zawiera─ç pisemne o┼Ťwiadczenie, i┼╝ potencjalny partner jest podmiotem uprawnionym do
ubiegania si─Ö o dofinansowanie zgodnie z typem beneficjent├│w wskazanym w RPO
Województwa Łódzkiego 2014-2020 oraz doprecyzowanym w Szczegółowym Opisie Osi
Priorytetowych RPO Województwa Łódzkiego 2014-2020.
f) zawiera─ç pisemne o┼Ťwiadczenie, i┼╝ potencjalny partner nie podlega wykluczeniu z mo┼╝liwo┼Ťci
ubiegania si─Ö o dofinansowanie na podstawie odr─Öbnych przepis├│w, w szczeg├│lno┼Ťci:
´éĚ art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.
U. 2013 r., poz. 885 z p├│┼║n. zm.);
´éĚ art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywaj─ůcym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769 z p├│┼║n. zm.);
´éĚ art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 pa┼║dziernika 2002 r. o odpowiedzialno┼Ťci
podmiot├│w zbiorowych za czyny zabronione pod gro┼║b─ů kary (t.j. Dz. U. z 2014
r., poz. 1417).
VII. Termin i tryb rozpatrzenia ofert:
a) Oferty zostan─ů rozpatrzone najp├│┼║niej w terminie 5 dni od daty zako┼äczenia naboru
przez Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Radomsku
b) Na podstawie decyzji Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Radomsku dokona
wyboru podmiotu, z kt├│rym zostanie zawarta umowa partnerska.
c) Od decyzji Dyrektora nie przysługuje odwołanie.
d) Oferty z┼éo┼╝one po up┼éywie wyznaczonego terminu nie b─Öd─ů rozpatrywane w
konkursie.

VIII. Sposób i termin składania ofert:
a) Wypełnione i opatrzone podpisem osoby upoważnionej dokumenty należy składać w
zamkni─Ötej kopercie w formie pisemnej, osobi┼Ťcie lub za po┼Ťrednictwem poczty
tradycyjnej na adres: Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomsku, ul. Przedborska
39/41, 97-500 Radomsko: ÔÇ×Poddzia┼éanie XI.3.1 Kszta┼écenie zawodoweÔÇŁ
b) Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia publikacji
ogłoszenia o konkursie, to jest do dnia 08.07.2021
Informacje: sekretariat@zseradomsko.edu.pl
Og┼éaszaj─ůcy zastrzega sobie prawo do negocjowania warunk├│w realizacji zadania oraz do
uniewa┼╝nienia naboru bez podania przyczyny.

Radomsko, dnia 16.06.2021 r.

Skip to content