ZSE przystępuje do otwartego naboru na partnera w ramach realizacji projektu unijnego

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałanie XI.3.1 Kształcenie zawodowe o numerze RPLD.11.03.01-IZ.00-10-001/21, który został ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Zgodnie z art.33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Powiat Radomszczański, ul. Leszka
Czarnego 22, 97-500 Radomsko / Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomsku, ul. Przedborska 39/41,
97-500 Radomsko, ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach dla
XI.3.1 Kształcenie zawodowe, ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w
ramach dla XI.3.1 Kształcenie zawodowe
I. Cel projektu:
Wsparcia Zespołu Szkół Ekonomicznych w Radomsku w zakresie podniesienia jakości kształcenia
zawodowego na podstawie indywidualnej diagnoz dla szkoły.
Wsparcie będzie obejmowała jeden lub kilka typów działań dostępnych w przedmiotowym
konkursie.
Proponowany zakres zadań przewidzianych dla partnera:
Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Zespołu Szkół Ekonomicznych w Radomsku przy
przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz realizacji części zadań obejmujących przedmiotowy
projekt
II. Typy działań przewidziane do realizacji
1) Wsparcie szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe (w
tym szkół specjalnych przysposabiających do pracy) w zakresie realizacji programów
kształcenia zawodowego w powiązaniu z otoczeniem społeczno-gospodarczym,
obejmujące:
a. podnoszenie umiejętności, kompetencji oraz uzyskiwanie kwalifikacji
zawodowych przez uczniów i słuchaczy jako przyszłych absolwentów oraz
wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia, w szczególności poprzez realizację
wysokiej jakości staży uczniowskich zawodowych, a także dodatkowych zajęć
specjalistycznych.
b. doskonalenie umiejętności kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli, w tym
nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu,
związanych z kierunkiem kształcenia zawodowego, w tym poprzez poszerzanie
oferty staży i praktyk dla nauczycieli
c. wyposażenie/doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych dla zawodów
szkolnictwa zawodowego w nowoczesny sprzęt, materiały dydaktyczne
zapewniające wysoką jakość kształcenia i umożliwiające realizację podstawy
programowej kształcenia zawodowego.
d. modernizację oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb
regionalnego rynku pracy, w szczególności poprzez współpracę z
przedsiębiorcami włączającą ich w proces kształcenia zawodowego i
egzaminowania
e. rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego, w szczególności poprzez tworzenie
Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKa).
f.
III. Wymagania wobec partnera:
a) Partner nie może być podmiotem powiązanym z wnioskodawcą w rozumieniu załącznika I do
rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu
(Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1)
b) Partner musi posiadać doświadczenie w zakresie realizacji projektów finansowanych ze
środków EFS
c) Partner musi posiadać doświadczenie w zakresie sporządzania projektów dla szkolnictwa
zawodowego.
IV. Przy wyborze partnera będą brane pod uwagę następujące kryteria:
a) Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, max 4 pkt
b) Oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację projektu, max 4 pkt
c) Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, max 2 pkt

V. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny zawierać:
a) Informacje na temat wkładu partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie, organizacyjne,
techniczne, finansowe),
b) Zaprezentowanie koncepcji realizacji wymienionych zadań przewidzianych dla partnera;
c) Opis doświadczenia w pozyskaniu i realizacji projektów finansowanych z EFS w zakresie
edukacji
VI. Oferty składane przez potencjalnych partnerów powinny:
a) być sporządzone w języku polskim;
b) zawierać dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go
reprezentujących;
c) zawierać pisemne oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów
publiczno-prywatnych, ani wobec innych podmiotów;
d) zawierać stosowne oświadczenia o posiadaniu potencjału (prawnego, organizacyjnego i
merytorycznego) do realizacji proponowanych działań,
e) zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner jest podmiotem uprawnionym do
ubiegania się o dofinansowanie zgodnie z typem beneficjentów wskazanym w RPO
Województwa Łódzkiego 2014-2020 oraz doprecyzowanym w Szczegółowym Opisie Osi
Priorytetowych RPO Województwa Łódzkiego 2014-2020.
f) zawierać pisemne oświadczenie, iż potencjalny partner nie podlega wykluczeniu z możliwości
ubiegania się o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności:
 art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.
U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.);
 art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769 z późn. zm.);
 art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2014
r., poz. 1417).
VII. Termin i tryb rozpatrzenia ofert:
a) Oferty zostaną rozpatrzone najpóźniej w terminie 5 dni od daty zakończenia naboru
przez Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Radomsku
b) Na podstawie decyzji Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Radomsku dokona
wyboru podmiotu, z którym zostanie zawarta umowa partnerska.
c) Od decyzji Dyrektora nie przysługuje odwołanie.
d) Oferty złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane w
konkursie.

VIII. Sposób i termin składania ofert:
a) Wypełnione i opatrzone podpisem osoby upoważnionej dokumenty należy składać w
zamkniętej kopercie w formie pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem poczty
tradycyjnej na adres: Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomsku, ul. Przedborska
39/41, 97-500 Radomsko: „Poddziałanie XI.3.1 Kształcenie zawodowe”
b) Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia publikacji
ogłoszenia o konkursie, to jest do dnia 08.07.2021
Informacje: sekretariat@zseradomsko.edu.pl
Ogłaszający zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków realizacji zadania oraz do
unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Radomsko, dnia 16.06.2021 r.

Skip to content