OGŁOSZENIU O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W RADOMSKU

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Wyposażenie pracowni przedmiotowych   Zespole Szkół Ekonomicznych im. Tadeusza Kotarbińskiego w Radomsku prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy z 11 września 2019 – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, dalej „ustawa”) współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowanego w ramach projektu pn. „Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomsku stawia na kwalifikacje uczniów” o nr RPLD.11.03.01-10-0036/19. znak sprawy: ZSE.ZP.271.1.2021

Przedmiotem zamówienia jest:
Przedmiotem zamówienia  jest zakup i dostawa wyposażenia pracowni przedmiotowych  w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Tadeusza Kotarbińskiego w Radomsku  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (rodzaj i ilość sprzętu oraz jego parametry) określony jest w „Specyfikacji technicznej” stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.  Szczegółowe warunki i zasady realizacji umowy określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ.
 mgr Małgorzata Kołodziejska

Dokumenty do pobrania –

 

Skip to content