Nieodpłatna pomoc prawna- informacja

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, usługi będą świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Nieodpłatna pomoc prawna, obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”,
  o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2,
  z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
 4. nieodpłatną mediację, lub
 5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową. 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania
  z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających,
 2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku
  o przeprowadzenie mediacji,
 3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej,
 4. przeprowadzenie mediacji,
 5. udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których: sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego; zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Edukacja prawna obejmuje:

działania edukacyjne zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa, dotyczące w szczególności upowszechniania wiedzy o:

 1. prawach i obowiązkach obywatelskich,

 2. działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej,

 3. mediacji oraz sposobach polubownego rozwiązywania sporów,

 4. możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa,

 5. dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Umawianie terminów wizyt:

Zgodnie z art. 8 ust 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 945) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym
i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie, pod numerem telefonu: 44 / 685-89-25 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem: starostwo@radomszczanski.pl

Pracownikiem wyznaczonym do przyjmowania zgłoszeń jest Pani Kamila Kowalska – pracownik Wydziału Organizacyjnego – pokój 118B (I piętro).

Miejsca, gdzie w Powiecie Radomszczańskim udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja w 2022 roku.

Punkt nr 1 (punkt nieodpłatnej pomocy prawnej), znajdujący się
w następującej lokalizacji:

97-500 Radomsko ul. Leszka Czarnego 22, czynny:

 1. poniedziałek w godzinach: 7:30 – 11:30,

 2. wtorek w godzinach: 7:30 – 11:30,

 3. środa w godzinach: 7:30 – 11:30,

 4. czwartek w godzinach: 7:30 – 11:30,

 5. piątek w godzinach: 7:30 – 11:30.

Punkt obsługiwany przez adwokatów, wyznaczonych przez Okręgową Radę Adwokacką w Częstochowie.

Punkt nr 2 (punkt nieodpłatnej pomocy prawnej), znajdujący się
w następującej lokalizacji:

97-500 Radomsko ul. Leszka Czarnego 22, czynny:

 1. poniedziałek w godzinach: 11:30 – 15:30,

 2. wtorek w godzinach: 11:30 – 15:30,

 3. środa w godzinach: 11:30 – 15:30,

 4. czwartek w godzinach: 11:30 – 15:30,

 5. piątek w godzinach: 11:30 – 15:30.

Punkt obsługiwany przez radców prawnych, wyznaczanych przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi.

Punkt nr 3 (punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego), znajdujący się w następujących lokalizacjach:

97-515 Masłowice, Strzelce Małe 33, czynny:

97-532 Żytno, ul. Ogrodowa 16, czynny:

97-524 Kobiele Wielkie, ul. Szkolna 1, czynny:

97-512 Kodrąb, ul. Niepodległości 9A, czynny:

Punkt obsługiwany przez organizację pozarządową Fundację Studencką „Młodzi-Młodym”.

Punkt nr 4 (punkt nieodpłatnej pomocy prawnej), znajdujący się
w następujących lokalizacjach:

97-565 Lgota Wielka, Brudzice ul. Radomszczańska 1A, czynny:

97-570 Przedbórz, ul. Rynek 15, czynny:

97-540 Gidle, ul. Pławińska 22, czynny:

97-561 Ładzice, ul. Wyzwolenia 36, czynny:

97-360 Kamieńsk, ul. Wieluńska 50, czynny:

Punkt obsługiwany przez organizację pozarządową Fundację Studencką „Młodzi-Młodym”.

 

Osoby zainteresowane uzyskaniem nieodpłatnej pomocy, proszone są
o kontakt telefoniczny po numerem telefonu
44 685-89-25 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej starostwo@radomszczanski.pl celem umówienia terminu porady.

 

SYSTEM NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ- POBIERZ

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa, dostępnego dla mieszkańców Powiatu Radomszczańskiego, o której mowa w Ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej – POBIERZ

LINK do strony: https://bip.radomszczanski.plibiDkod/12628961

 

Skip to content