Ogólnopolski Konkurs „Mój Dzień Przedsiębiorczości”

Zachęcam wszystkich do udziału w konkursie z Dnia Przedsiębiorczości w kategorii film. Prace należy dostarczyć do szkolnego koordynatora p. Sylwii Gnoińskiej (sala 411) do dnia 5 kwietnia 2023 roku. Ze szkoły zostaną wysłane 3 prace zgodnie z poniższym regulaminem do 15 kwietnia 2023r.

Regulamin Ogólnopolskiego konkursu dla uczniów „Mój dzień przedsiębiorczości”

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki i zasady udziału uczniów szkół ponadpodstawowych, realizujących w danym roku szkolnym program Dzień przedsiębiorczości, w ogólnopolskim konkursie dla uczniów „Mój dzień przedsiębiorczości”, zwanym dalej „Konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie, przy ul. Bielawskiej 6 lok. 20, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000094358, zwanym dalej „Organizatorem”.

3. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie uczniowie realizujący program Dzień przedsiębiorczości.

4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Konkurs ma charakter edukacyjny, a jego celem jest wyłonienie prac najlepiej opisujących i promujących program Dzień przedsiębiorczości oraz kształtowanie postaw przedsiębiorczości wśród młodzieży.

6. Zadaniem konkursowym jest nagranie filmu pokazującego przebieg Dnia przedsiębiorczości lub promującego to wydarzenie.

7. Film należy przesłać w formacie .mp4, maksymalny czas trwania filmu to 60 sek. na adres: paulina.krajewska@junior.org.pl

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzone/wadliwe prace konkursowe.

9. Kryteria oceny filmu: a) zgodność z tematyką Konkursu (w jasny i zwięzły sposób pokazuje jak realizowany jest Dzień przedsiębiorczości lub czym jest to wydarzenie), b) atrakcyjność realizacji tematu Konkursu (nie powiela znanych już schematów) i kreatywność autora lub zespołu, c) zaangażowanie (zespół wierzy w swój przekaz, a jego entuzjazm udziela się widzom), d) atrakcyjność przekazu (film pokazuje, jaka jest wartość Dnia przedsiębiorczości i sprawia, że widz chce się włączyć w działania w ramach programu).

10. Każda szkoła uczestnicząca w Dniu Przedsiębiorczości może zgłosić do Konkursu maksymalnie 3 prace.

11. Prace można wykonać indywidualnie lub w zespołach dwuosobowych.

12. Praca konkursowa powinna być opatrzona imieniem i nazwiskiem autora/autorów, nazwą szkoły oraz imieniem i nazwiskiem nauczyciela – opiekuna ucznia/zespołu.

13. Uczestnicy akceptują niniejszy regulamin oraz zapewniają, że posiadają pełne prawa autorskie do przedstawionej pracy konkursowej, nie naruszają praw autorskich osób trzecich, nie naruszają dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione, oraz innych dóbr prawnie chronionych.

14. Uczniowie niepełnoletni uczestniczą w Konkursie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych albo opiekunów prawnych.

15. Autorzy muszą uzyskać pisemne zgody osób, których wizerunki zostały opublikowane w pracy konkursowej.

16. Prace uczestników Konkursu, które zawierają wulgarne, obraźliwe, naruszające prawo, niezgodne z dobrymi obyczajami, nawołujące do przemocy, nietolerancji lub zawierające treści reklamowe podmiotów trzecich oraz prace nadesłane po terminie nie będą podlegały ocenie.

17. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

18. Organizator powołuje Komitet Honorowy, który wyłania laureata/laureatów Konkursu i przyznaje wyróżnienia.

19. Decyzje Komitetu Honorowego są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

20. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają dyplomy za udział w ogólnopolskim konkursie. Dla laureatów Konkursu Organizator przewiduje dyplomy i nagrody rzeczowe.

21. Prace laureatów będą stanowić inspiracje do materiałów promujących program w kolejnej edycji programu.

22. Prace konkursowe wraz ze skanem Zgłoszenia do Konkursu i Oświadczeniem uczestnika należy przesyłać w terminie do 15 kwietnia pocztą elektroniczną na adres Organizatora.

23. Prace konkursowe nie będą zwracane autorom.

24. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przeniesienie praw autorskich i majątkowych w całości na rzecz Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości w zakresie wielokrotnego powielania, przetwarzania ich na wszelkich polach eksploatacji, a także wprowadzania ich do pamięci komputera, umieszczania na serwerach, w publikacjach oraz do publicznego odtwarzania.

25. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez autorów prac na wykorzystanie ich danych osobowych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO). Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez organizatora wyłącznie w celach związanych z Konkursem.

https://dzien-przedsiebiorczosci.junior.org.pl/pl/uczen/konkursy

 

Skip to content