kelner

logo zse

BRANŻA HOTELARSKO-GASTRONOMICZNA

 

zawód:  TECHNIK w zawodzie KELNER

cykl kształcenia: 4 lata

symbol cyfrowy zawodu: 513101

Kwalifikacje

T.9     wykonywanie usług kelnerskich

T.10      organizacja usług gastronomicznych

Przedmioty w zakresie rozszerzonym - do wyboru

Języki obce: angielski, niemiecki

Geografia lub Chemia

Tu zdobędziesz umiejętności:

 

Kelner zajmuje się:

 • kompleksową obsługą konsumenta
 • prowadzi dokumentację sprzedaży i rozliczenia kelnerskie,
 • serwuje potrawy i napoje;
 • przygotowuje sale konsumpcyjną do obsługi kelnerskiej,
 • nakrywa stoły z uwzględnieniem pory dnia i składanego zamówienia oraz z wykorzystaniem elementów dekoracyjnych (np. kompozycje kwiatowe),
 • udziela konsumentowi informacji dotyczących jadłospisów, przyjmuje i rejestruje zamówienia.

Dodatkowym atutem tego zawodu jest praca w ciągłym kontakcie z ludźmi. Pozwala to rozwijać u kelnera różne umiejętności, poznawać zwyczaje, kulturę różnych narodów, pogłębiać umiejętności językowe.

INFORMACJA O ZAWODZIE KELNER

 

Kelner wykonuje czynności związane z fachową i kompleksową obsługą gości w zakładach gastronomicznych, obsługą przyjęć okolicznościowych, kelnerską obsługą gości w pokoju hotelowym, obsługą kongresów, targów, wystaw, spotkań, konferencji i innych imprez oraz świadczeniem gastronomicznych usług cateringowych dla gości poza zakładem, tj. w pomieszczeniach przewoźników, klienta, plenerze.

Do głównych zadań kelnera można zaliczyć przygotowanie sali konsumenckiej do obsługi gości, obsługiwanie gości z wykorzystaniem różnych systemów obsługi, serwowanie potraw i napojów różnymi metodami i technikami oraz inkasowanie należności za potrawy, napoje i towary handlowe z zastosowaniem form gotówkowych i bezgotówkowych.

Nieodłącznym zadaniem kelnera obsługującego gości jest doradzanie i udzielanie gościom informacji na temat podawanych potraw i napojów, posługiwanie się narzędziami, maszynami i urządzeniami wykorzystywanymi do obsługi, a także nakrywanie i sprzątanie stołów w zależności od rodzaju świadczonych usług dla gości oraz sporządzanie potraw i napojów w obecności gości.

Do ważnych zadań kelnera należy przygotowywanie i obsługiwanie przyjęć i innych imprez gastronomicznych, także poza siedzibą zakładu gastronomicznego.

Kelner, jak każdy pracownik gastronomii, jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących procedur zapewniających bezpieczeństwo zdrowotne i wysoką jakość żywności. Ze względu na bezpośredni kontakt z gośćmi kelner staje się odpowiedzialny za odpowiednie ich przyjęcie, właściwą atmosferę w zakładzie gastronomicznym, jest „żywą reklamą” zakładu gastronomicznego.

Zadaniami kelnera nierozerwalnie połączonymi z rozwojem gastronomii, a w szczególności zakładu, w którym pracuje, jest przestrzeganie procedur obowiązujących w gastronomii, ciągłe podwyższanie standardów świadczonych usług, pełnienie roli spowiednika, doradcy, strażnika bezpieczeństwa zdrowia i mienia gości, stosowanie przez kelnera zasad „uznania Gościa”, Up-sellingu przy sprzedaży potraw napojów i usług, aktywnego działania na rzecz planowania, marketingu i promowania usług gastronomicznych.

Bezpośredni kontakt z gośćmi wymaga od kelnera stałej dużej koncentracji, odporności na stres, szczególnych predyspozycji psychofizycznych i wysokiej kultury osobistej, miłej aparycji, pozytywnego nastawienia do ludzi oraz łatwości komunikowania się z otoczeniem. Pomocne kelnerowi w pracy będą również takie cechy jak: umiejętność wzbudzania zaufania, życzliwość, uprzejmość, podzielność uwagi, sprawne tempo pracy, umiejętność budowania trafnych i zwięzłych wypowiedzi.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 

 1. Technika i bezpieczeństwo w gastronomii
 2. Zasady żywienia człowieka
 3. Technologia sporządzania potraw i napojów
 4. Usługi gastronomiczne
 5. Obsługa menedżerska gastronomii
 6. Prowadzenie działalności gastronomicznej
 7. Język obcy zawodowy
 8. Psychologia pracy kelnera

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 

1.Pracownia usług gastronomicznych

2.Pracownia gastronomiczna

3.Pracownia menadżerska gastronomii

 

Miejsca odbywania praktyk:

 

 1. Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiotach zapewniających rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodnie (160 godzin) w klasie II. W klasie III praktyka zawodowa będzie realizowana we wzorcowym zakładzie gastronomicznym.
 1. Jakość świadczonych usług, profesjonalizm oraz możliwości realizowania się uczniów są priorytetem w wyborze obiektów do odbywania praktyk zawodowych.
 2. Uczniowie decydują, w którym z dostępnych obiektów chcą odbywać praktyki.
 3. Od 2011 r. uczniowie klas II i III odbywają zagraniczne staże we Francji.
 4. Hotele z którymi współpracujemy obecnie: Kołobrzeg, Katowice, Częstochowa, Piotrków Trybunalski

 

Perspektywy zatrudnienia

 

Rozwijający się rynek usług hotelarskich, turystycznych daje możliwości podjęcia pracy w tym sektorze. Jest to zawód pożądany we wszystkich krajach UNII EUROPEJSKIEJ.

 

MIEJSCA PRACY:

 

 • hotele i pensjonaty turystyczne
 • restauracje
 • kawiarnie
 • ośrodki wypoczynkowe
 • zakłady uzdrowiskowe
 • agroturystyka

 

Co po technikum?

 

Po ukończeniu technikum uczeń może przystąpić do egzaminu maturalnego, a następnie kontynuować naukę na studiach wyższych.

Będzie mógł również uzupełnić swoje kwalifikacje w szkołach policealnych lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

 

Procedura zdobywania uprawnień zawodowych

 

W trakcie nauki w technikum uczeń zdaje egzaminy w poszczególnych kwalifikacjach. Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację odbywa się pod koniec II klasy. Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację odbywa się pod koniec I semestru  IV klasy. Po każdym zdanym egzaminie uczeń otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. Gdy uczeń zda wszystkie egzaminy i ukończy szkołę, otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie KELNER. Posiadane świadectwo i dyplom powie pracodawcy co uczeń umie. Są „furtką” do zatrudnienia.

Skip to content