Projekt „Podnoszenie jakości kształcenia zawodowego w ZSE w Radomsku”

#FunduszeEuropejskie

PROJEKT : ”Podnoszenie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Radomsku”

Numer naboru: FELD.09.02-IZ.00-002/23

Numer wniosku : FELD.09.02-IZ.00-0019/23

Numer i nazwa Priorytetu: Priorytet FELD.09 Fundusze europejskie dla Łódzkiego w transformacji

Numer i nazwa Działania: Działanie FELD.09.02 Społeczeństwo w transformacji program regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027

Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomsku realizuje projekt współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021- 2027 pn. ”Podnoszenie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Radomsku”.
Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Radomsku (ZSE) poprzez doposażenie placówki w nowoczesny sprzęt, nawiązanie współpracy z uczelniami wyższymi i przedsiębiorcami a także podniesienie kwalifikacji i kompetencji w zakresie zgodnym z rekomendacjami pracodawców przez min. 90% z 10 nauczycieli (9K, 1M) i min. 90% z 120 uczniów ZSE (75 K, 45 M) w okresie od 01.02.2024 do 30.06.2025.
Projekt skierowany jest do grupy docelowej z Obszaru Transformacji określonego w Terytorialnym Planie Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego i obejmuje 120 uczniów (75 kobiet, 45 mężczyzn) i 10 nauczycieli (9kobiet, 1 mężczyzna) technikum prowadzącego kształcenie zawodowe w zawodach : technik ekonomista, technik rachunkowości, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik fotografii i multimediów w ZSE w Radomsku.
W projekcie przewidziano:
 realizację staży uczniowskich dla 120 uczniów ,
 doposażenie i modernizację pracowni drukowania cyfrowego i obróbki druków dla zawodu dla zawodu technik grafiki i poligrafii cyfrowej i zawodu technik fotografii i multimediów
 wsparcie z zakresie podnoszenia kompetencji oraz uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez uczniów poprzez organizację kursów i szkoleń
 utworzenie punktu informacji i kariery i realizacja doradztwa zawodowego dla 120 uczniów
 uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez uczniów,
 wsparcie z zakresie doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli poprzez organizację kursów , szkoleń i studiów podyplomowych
 współpracę z otoczeniem społeczno- gospodarczym poprzez organizację wizyt studyjnych w nowoczesnych, głównie średnich i dużych firmach z regionu oraz organizacja tematycznych seminariów branżowych na uczelniach wyższych.

Główne rezultaty projektu:
o Liczba uczniów , którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu programu – 108 uczniów
o Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty, którzy uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu programu – 9 nauczycieli
o Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem – 1 szkoła

Wartość projektu wynosi 1 338 226, 67 zł i obejmuje dofinansowanie w kwocie 1 271 081,33zł z następujących źródeł:
o finansowanie z środków Unii Europejskiej wynosi 1 137 492,66 zł
o finansowanie wkładu krajowego z budżetu państwa 133 588,67 zł
Wkład własny wynosi 67 145,34 zł.
Projekt realizowany będzie w terminie od 1 lutego 2024 r. do 30 czerwca 2025r.

Regulamin Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie – POBIERZ

Formularz zgłoszeniowy Uczeń – POBIERZ

Harmonogram merytoryczny – POBIERZ

Skip to content