Projekt „Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomsku wspiera rozwój zawodowy uczniów!”

#FunduszeEuropejskie

PROJEKT : „Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomsku wspiera rozwój zawodowy uczniów!”

Numer naboru: FELD.08.08-IZ.00-001/23

Numer wniosku: FELD.08.08-IZ.00-0070/23

Numer i nazwa Priorytetu: FELD.08 Fundusze europejskie dla edukacji i kadr w Łódzkiem programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027

Numer i nazwa Działania: FELD.08.08 Kształcenie zawodowe

Zespół Szkół Szkół Ekonomicznych im. Tadeusza Kotarbińskiego w Radomsku realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejski Fundusz Społeczny Plus w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021- 2027 pn. „Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomsku wspiera rozwój zawodowy uczniów!”.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia w Technikum w Radomsku poprzez realizację działań zmierzających do nabycia przez 90% ze 160 uczniów (107K, 53M) kwalifikacji, kompetencji, umiejętności (zgodnie z def. wskaźnika „Liczba uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu programu”), do nabycia kompetencji/kwalifikacji przez min. 90% z 12 nauczycieli (9K,3M) i do zwiększenia potencjału dydaktycznego szkoły poprzez zakup sprzętów i pomocy dydaktycznych w okresie 01.06.2024- 31.03.2026

Projekt skierowany jest do grupy docelowej z Województwa Łódzkiego: Technikum prowadzącego kształcenie zawodowe i obejmuje 160 uczniów (107K, 53M) i 12 nauczycieli (9K,3M). Szkoła prowadząca kształcenie zawodowe w zawodach: Technik ekonomista, Technik rachunkowości, Technik handlowiec, Technik hotelarstwa, Technik grafiki i poligrafii cyfrowej, Technik fotografii i multimediów.

W projekcie przewidziano:

– doposażenie pracowni szkolnych w technikum: dla zawodu technik ekonomista, dla zawodu technik rachunkowości, dla zawodu technik fotografii i multimediów i zawodu technik grafiki i poligrafii cyfrowej oraz remont pracowni spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostki organizacyjnej dla zawodu Technik Ekonomista i Technik Rachunkowości

– wsparcie w zakresie doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli poprzez organizację szkoleń i studiów podyplomowych,

– wsparcie w zakresie podnoszenia kompetencji oraz uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez uczniów poprzez organizację kursów, szkoleń, warsztatów proekologicznych

– realizacja doradztwa zawodowego dla 160 uczniów

– realizację staży uczniowskich dla 160 uczniów ,

Główne rezultaty projektu:

• Liczba uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu programu – 144 uczniów

• Liczba przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty, którzy uzyskali kwalifikacje po

opuszczeniu programu – 11 nauczycieli

• Liczba szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem – 1 szkoła

Wartość projektu wynosi 1 498 344,35 zł i obejmuje dofinansowanie w kwocie 1 348 509,91 zł z następujących źródeł:

o finansowanie z środków Unii Europejskiej wynosi 1 146 233,42 zł

o finansowanie wkładu krajowego z budżetu państwa 202 276,49 zł

Wkład własny wynosi 149 834,44 zł.

Projekt realizowany będzie w terminie od 1 czerwca 2024 r. do 31 marca 2026r.

 

Regulamin projektu – POBIERZ

Formularz zgłoszeniowy uczeń – POBIERZ

Deklaracja wyboru formy wsparcia uczeń – POBIERZ

Skip to content