Projekty unijne, EFS

projekty unijne

leonardo

STAŻE ZAGRANICZNE – WYMIANA MIĘDZYNARODOWA

Inną formą doskonalenia zawodowego i językowego  jest udział w projektach Unii Europejskiej.

Zespół Szkół Ekonomicznych rozpoczął realizację projektów mobilnościowych w 2011 roku. Początkowo staże zagraniczne skierowane były do uczniów Technikum Hotelarstwa i Technikum Obsługi Turystycznej.

Od 2012 roku w praktykach zagranicznych biorą udział również uczniowie Technikum Ekonomicznego, którzy odbywają staże w niemieckich przedsiębiorstwach. Obecnie koordynacją projektu zajmują się nauczyciele języków obcych: Monika Pawłowska i Magdalena Geniusz-Starostka.

Nasz projekt skierowany jest do uczniów klas hotelarskich i turystycznych Zespołu Szkół Ekonomicznych. Jego cel jest odpowiedzią na potrzeby młodzieży uczestniczącej w projekcie, czyli rozwijanie umiejętności zawodowych w przedsiębiorstwach o wysokim standardzie i wymiarze europejskim. Projekt został opracowany wspólnie przez Zespół Szkół Ekonomicznych, Institut Saint Christophe i pracodawców francuskich, u których odbywać będą się staże. Swój udział w kształcie projektu i opracowywaniu programu praktyk mieli również pracodawcy z branży turystyczno-hotelarskiej z terenu powiatu radomszczańskiego.

Głównym celem projektu jest zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu działalności przedsiębiorstw hotelarsko-turystycznych podczas 4- tygodniowych praktyk we Francji przez uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych – Technikum Hotelarstwa i Technikum Obsługi Turystycznej.

Kolejnym celem jest utrwalenie i przećwiczenie w praktyce już posiadanych umiejętności zawodowych w wymiarze europejskim oraz zapoznanie się z francuskimi standardami prowadzania obiektów turystyczno-hotelarskich poprzez poznanie sposobów prowadzenia i funkcjonowania gospodarstw agroturystycznych, restauracji, hoteli i pensjonatów we Francji.

Udział w projekcie jest dla uczestników szansą na pokonanie stereotypów i zdobycie doświadczenia, które ułatwi im poruszanie się po europejskim rynku pracy oraz zachęci ich do mobilności w celu nabycia umiejętności jakimi charakteryzuje się wartościowy pracownik w ich branży czyli doświadczenie i znajomość języka obcego.

Lata 2016-2018

                 Tytuł: „Mobilność kluczem do sukcesu”

Wniosek numer: 2016-1-PL01-KA102-025447

Wniosek  naszej szkoły został zatwierdzony do realizacji. Uzyskał
łącznie 94,5 punktów na 100 punktów możliwych. Maksymalna przyznana
kwota dofinansowania wynosi 197772 euro.

Projekt rozpocznie się pod koniec grudnia 2016 a zakończy się w sierpniu 2018.

Będzie to pierwszy tak innowacyjny i kompleksowy projekt, który zakłada przygotowanie i realizację staży zagranicznych dla uczniów wszystkich zawodów jakie oferuje ZSE.

 Łącznie zaplanowane są 4 mobilności do Włoch i Francji dla 80 uczniów wszystkich specjalności.

Projekt realizowany będzie przy wsparciu finansowym Komisji
Europejskiej w ramach programu  „Erasmus+”.

Lata  2014-2015

Projekt  ERASMUS+   pt. Euro-staże szansą na lepszy start” 

NIEMCY

  1. Termin 12-04-2015- 25-04-2015
  2. Kraj partnerski – Niemcy – Ded Sachsen
  3. Liczba uczniów – 16 osób z klas III A i III C Technikum w zawodzie technik ekonomista
  4. Opiekunowie  – Pani Monika Pawłowska i Pani Bożena Kostrzewa

FRANCJA

  1. Termin – 25-04-2015 – 24-05-2015
  2. Kraj partnerski  – Francja
  3. Liczba uczniów – 16 osób  z klas  IIB  i III B Technikum w zawodzie technik hotelarstwa
  4. Opiekunowie – Pani Magdalena Geniusz-Starostka i Pani Mirosława Łukaszewska

Lata 2013-2014

Projekt pt.  „Drogi Europy – ścieżką do sukcesu”, finansowanego przez Komisję Europejską w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci

Lata  2011-2012 

Projekt „Mobilność szansą na lepszy start” w ramach programu Uczenie się przez całe życie- Leonardo da Vinci

Główny cel projektu:  zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu działalności przedsiębiorstw hotelarsko-turystycznych podczas 4- tygodniowych praktyk we Francji przez 32 uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych – Technikum Hotelarstwa
i Technikum Obsługi Turystycznej

14.10. – 13.11.2011

pobyt uczniów naszej szkoły we Francji

16 uczniów + 2 opiekunów, w ramach praktyk zawodowych.

15.02. – 25.03.2012

pobyt uczniów naszej szkoły we Francji

16 uczniów + 2 opiekunów, w ramach praktyk zawodowych

PROJEKT: „DOBRZE WYKSZTAŁCONY ABSOLWENT – POSZUKIWANY PRACOWNIK”

Celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności do zdawania egzaminów zewnętrznych oraz zdolności do zatrudnienia  po ukończeniu szkoły przez uczennice i uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Radomsku

Oferujemy formy wsparcia:

WARSZTATY WYRÓWNAWCZE:

KOŁO MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCÓW:

WAKACYJNY STAŻ DLA NAJLEPSZYCH:

KURSY podnoszące kwalifikacje i umiejętności dla uczennic i uczniów ZSZ i Technikum:

Ponadto dla uczestników przewidziano:

–        udział w warsztatach z doradcą zawodowym „Techniki aktywnego poszukiwania pracy” i  z psychologiem „Jak osiągnąć sukces zawodowy”;

–        materiały biurowe;

–        pomoce i materiały dydaktyczne;

–        posiłek

UDZIAŁ W PROJEKTACH UNIJNYCH JEST BEZPŁATNY

Wykaz projektów unijnych, które szkoła realizowała w latach 1999-2007

Rok 2007

Tytuł projektu: „Wyposażenie centrów kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia praktycznego i szkół zawodowych w specjalistyczne stanowiska do przeprowadzania zewnętrznych egzaminów zawodowych – cz. II ” dla zawodu nr 18 technik ekonomista 341[02]

Zakres projektu: oprogramowanie finansowo-księgowe, płacowo-kadrowe, fakturująco-magazynowe o nazwie INSERT GT stanowiące wyposażenie stanowisk do egzaminów zawodowych w zawodzie nr 18 technik ekonomista 341[02] zawierające następujące moduły :

Subiekt GT, Rachmistrz GT, Rewizor GT, Gratyfikant GT.

Zakup współfinansowany z Europejskiego Fundusz Społecznego.

Termin realizacji: listopad 2007 r.

Rok 2006

Tytuł projektu: ”Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych w 2004 r. – wyposażenie bibliotek szkolnych „

Zakres projektu baza internetowa dla uczniów i nauczycieli jako źródło wiedzy i informacji, wzbogacenie warsztatu informacyjnego, podniesienie jakości pracy szkoły biblioteki szkolnej, dostawa, instalacja i integracja Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej w tym okablowanie sieciowe i podłączenie do sieci Internet / 4 komputery, 1 urządzenie wielofunkcyjne (drukarka-skaner-kopiarka), szafka na sprzęt sieciowy, oprogramowanie edukacyjne-multimedialne, Microsoft Office 2003, Windows XP /

Zakup współfinansowany z Europejskiego Fundusz Społecznego.

Termin realizacji: sierpień 2006 r.

Rok 2005

Tytuł projektu: Promocja zatrudnienia i rozwój zasobów ludzkich PHARE 2002; wsparcie rozwoju lokalnej współpracy partnerskiej w zakresie podnoszenia jakości kształcenia zawodowego. Zakup sprzętu IT do pracowni symulacyjnej jako miejsca kształtowania dodatkowych umiejętności praktycznych przydatnych na lokalnym rynku pracy w zawodzie technik ekonomista.

Zakres projektu: zakup sprzętu dydaktycznego IT wspomagającego kształtowanie wśród uczniów umiejętności praktycznych , przedsiębiorczości i umiejętności zakładania i prowadzenia własnych przedsiębiorstw, kreowania wizerunku na lokalnym i europejskim rynku pracy / 15 komputerów, 1 laptop, kamera cyfrowa, rzutnik multimedialny + oprogramowanie zgodne z wymaganiami MEN/.

Zakup współfinansowany z Europejskiego Fundusz Społecznego.

Termin realizacji: 01.06.2005 – 31.08.2005 r.

Rok 2005

Tytuł projektu: „Wyposażenie centrów kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia praktycznego i szkół zawodowych w specjalistyczne stanowiska do przeprowadzania zewnętrznych egzaminów zawodowych – cz. I ” dla zawodu sprzedawca 522[01]

Zakres projektu: sprzęt techno dydaktyczny służący do przygotowania egzaminów zawodowych i ich przeprowadzania / kasy fiskalne, metkownice, oprogramowanie fakturująco-magazynowe, skaner ręczny, skaner diodowy, wagi /

Zakup współfinansowany z Europejskiego Fundusz Społecznego.

Termin realizacji projektu: grudzień 2005 r.

Rok 2003

Tytuł projektu: „Pracownia internetowa w każdej szkole w 2003 r. „

Zakres projektu: instalacja i integracja pracowni internetowej oraz okablowanie sieciowe i podłączenie do sieci Internet / 19 stanowisk komputerowych , serwer, UPS, urządzenie wielofunkcyjne HP, drukarka laserowa + oprogramowanie Microsoft XP, Linux +OpenOffice, Small Business Server 2000 Polish, Novell SBS 6.0. Microsof VisualStudioNET, Microsoft Office XP Pro PL/

Zakup współfinansowany z Europejskiego Fundusz Społecznego.

Termin realizacji: 01.06.2003 -30.11.2003

Skip to content