Szczęśliwy Numerek

logo zse

Regulamin Szczęśliwego Numerka

w Zespole Szkół Ekonomicznych w Radomsku

 

 1. Szczęśliwy Numerek będzie losowany przez  LIBRUS – SYSTEM KONTROLI FREKWENCJI I POSTĘPÓW W NAUCE. KAŻDEGO DNIA O GODZ. 18.00
 2. Od wyniku losowania nie ma odwołania.
 3. Osoba pełniąca funkcję dyżurnego w danym tygodniu jest zobowiązana do informowania klasy i nauczyciela w trakcie sprawdzania obecności o „szczęśliwym numerku” wylosowanym na dany dzień.
 4. W jednym miesiącu dany numer może być wylosowany tylko jeden raz.
 5. Jeżeli uczeń jest nieobecny, a zostanie wylosowany jego numerek, traci możliwość wykorzystania go.
 6. Uczeń, którego numer wylosowano, jest zwolniony w danym dniu z:
  - odpowiedzi ustnej na ocenę;
  - z pisania niezapowiedzianej kartkówki;
 7. Jeżeli uczeń chce, może skorzystać z prawa do odpowiedzi, pisania kartkówki na ocenę, mimo wylosowanego numerka.
 8. Szczęśliwy Numerek nie zwalnia od:
  - pisania zapowiedzianych lub przełożonych prac klasowych i kartkówek;
  - wykonywania prac domowych (pisemnych i ustnych), z których uczeń może być oceniony;
  - aktywnego udziału w lekcji (uczeń podlega ocenie);
 9. Odmowa pracy w czasie zajęć powoduje utratę przywileju Szczęśliwego Numerka (decyduje nauczyciel danego przedmiotu)
  - wykonywania obowiązków dyżurnego klasowego.
 10. Szczęśliwy Numerek nie będzie losowany w terminie trzech tygodni przed klasyfikacją półroczną i roczną.
 11. Szczęśliwy Numerek nie obowiązuje na lekcjach wychowania fizycznego.
 12. Powyższe ustalenia wchodzą w życie z dniem 03.10.2011 r.
Skip to content