technik ekonomista

logo zse

BRANŻA EKONOMICZNO-HANDLOWA

 

zawód:  technik ekonomista , cykl kształcenia: 4 lata

symbol cyfrowy zawodu: 331403

 

Kwalifikacje

A.35      planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

A.36      prowadzenie rachunkowości

Przedmioty w zakresie rozszerzonym- do wyboru

 

Języki obce: angielski, niemiecki, francuski

Geografia, WOS, Matematyka

 

Tu zdobędziesz umiejętności:

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) planowania i prowadzenia działalności gospodarczej;

2) organizowania działalności gospodarczej i obliczania podatków;

3) prowadzenia spraw kadrowo-płacowych;

4) sporządzania planów, analiz i sprawozdań,

5) prowadzenia rachunkowości;

6) dokumentowania i ewidencjonowania operacji gospodarczych;

7) przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji;

5) wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań finansowych z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

1. Przedsiębiorca w gospodarce rynkowej

2. Statystyka i analiza ekonomiczna

3. Język angielski zawodowy w branży ekonomicznej

4. Rachunkowość finansowa

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 1. Pracownia ekonomiczna
 2. Kadry i płace
 3. Biuro rachunkowe

Miejsca odbywania praktyk:

 1. Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiotach zapewniających rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 6 tygodni (240 godzin).
 2. Jakość świadczonych usług, profesjonalizm oraz możliwości realizowania się uczniów są priorytetem w wyborze obiektów do odbywania praktyk zawodowych.
 3. Uczniowie decydują, w którym z dostępnych podmiotów chcą odbywać praktyki.
 4. W 2013 r. uczniowie klas III odbyli pierwszy zagraniczny staż w Niemczech.
 5. Współpracujemy obecnie z firmami z terenu powiatu radomszczańskiego:
BANK PEKAO SA DGS SP. ZO.O.
BANK SPÓŁDZIELCZY FHU „BEKAS”
URZĄD GMINY METALURGIA S.A.
DRUKARNIA KAMIŃSKICH FIRMA „MILO”
PSS „ZORZA” FIRMA REKLAMOWA „SARTI”
SĄD REJONOWY AGENCJA REKLAMOWA „GAWLIKOWSKI
PRACOWNIA GRAFIKI REKLAMOWEJ „ESTETIK” PBU „WIKTOR”

 

Perspektywy zatrudnienia - ekonomista – zawód zawsze potrzebny i na czasie.

Jest to zawód właściwie uniwersalny, jeżeli brać pod uwagę zatrudnienie. Ekonomiści bowiem są chętnie widziani we wszystkich podmiotach gospodarczych.

Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik ekonomista

ZNAJDZIE PRACĘ W POLSCE I NA OBSZARZE UNII EUROPEJSKIEJ  JAKO :

 • technik ekonomista
 • doradca podatkowy
 • doradca finansowy
 • doradca giełdowy
 • pracownik finansowy
 • pracownik biura maklerskiego
 • agent ubezpieczeniowy
 • księgowy
 • menedżer
 • pracownik banku
 • sekretarka
 • pośrednik pracy
 • asystent, -ka prezesa, dyrektora

MIEJSCA PRACY:

 • urzędy administracji państwowej i samorządowej
 • banki
 • urzędy skarbowe
 • instytucje ubezpieczeniowe
 • biura rachunkowe
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • agencje celne
 • przedsiębiorstwa produkcyjne,
 • firmy usługowe i handlowe,
 • prowadzenie działalności gospodarczej.

Co po technikum?

Po ukończeniu technikum uczeń może przystąpić do egzaminu maturalnego, a następnie kontynuować naukę na studiach wyższych.

Będzie mógł również uzupełnić swoje kwalifikacje w szkołach policealnych lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Procedura zdobywania uprawnień zawodowych

W trakcie nauki w technikum uczeń zdaje egzaminy w poszczególnych kwalifikacjach.

Pierwszy egzamin może zostać przeprowadzony pod koniec II klasy, zaś ostatni w styczniu-lutym klasy IV.

Po każdym zdanym egzaminie uczeń otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie.

Gdy uczeń zda wszystkie egzaminy i ukończy szkołę, otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik ekonomista. Posiadane świadectwo i dyplom powie pracodawcy co uczeń umie. Są „furtką” do zatrudnienia.

Uczeń który uzyska dyplom technika ekonomisty, aby zdobyć drugi zawód np. technika rachunkowości będzie mógł na kwalifikacyjnym kursie zawodowym potwierdzić jedną kwalifikację „Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych”. Wówczas będzie miał 2 zawody.

Zatem znacznie łatwiej znajdziesz pracę!

Skip to content