technik fotografii i multimediów

logo zse

BRANŻA GRAFICZNO-FOTOGRAFICZNA

 

zawód:  TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW, cykl kształcenia: 4 lata

symbol cyfrowy zawodu: 343105

 

Kwalifikacje 

AU.23 - K1 Nazwa kwalifikacji: REJESTRACJA , OBRÓBKA I PUBLIKACJA OBRAZU
                             
AU.28 - K2 Nazwa kwalifikacji: REALIZACJA PROJEKTÓW MULTIMEDIALNYCH
                             

Przedmioty w zakresie rozszerzonym - do wyboru

Języki obce: angielski, niemiecki

Geografia, Chemia

INFORMACJA O ZAWODZIE TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

Technik fotografii i multimediów to specjalista zajmujący się fotografowaniem i realizacją projektów multimedialnych. Zajmuje się optycznym obrazowaniem wszelkiego rodzaju obiektów i utrwalaniem ich obrazów metodami chemicznymi lub elektronicznymi. Rejestruje i przygotowuje materiały cyfrowe do publikacji w mediach. Wykonuje i publikuje internetowe projekty multimedialne. Dobiera i wykorzystuje narzędzia informatyczne do realizacji określonych zadań.

Technik fotografii i multimediów może pracować w studiach fotograficznych, agencjach wydawniczych i reklamowych, policji, archiwach, instytucjach zajmujących się cyfryzacją materiałów analogowych oraz szeroko pojętym sektorze e-usług.

UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE FOTOTECHNIK

 

Fotografia jest wykorzystywana we wszystkich niemal obszarach działalności człowieka. Postęp technologiczny sprawił, że dzisiaj odchodzi się od rejestracji materiałów w postaci analogowej na rzecz rejestracji cyfrowej. Zbiory materiałów analogowych poddawane są cyfryzacji i przechowywane w tej postaci, co zdecydowanie zmniejsza koszty ich archiwizowania. Powszechna dostępność sprzętu elektronicznego do rejestracji materiałów cyfrowych przyczyniła się do rozwoju sektora usług związanych z przetwarzaniem tych materiałów i ich utrwalaniem w formie pocztówek, folderów, albumów, filmów, jak i publikowaniem w Internecie. Coraz częściej powyższe usługi możemy zlecić do wykonania przez Internet, co znacząco zmniejsza koszty dla klienta, a dla firmy otwiera nowy rynek o zasięgu globalnym. Kształcenie w zawodzie technik fotografii i multimediów przygotowuje specjalistów z zakresu multimediów i fotografii, którzy są w stanie sprostać oczekiwaniom, jakie niesie rozwijający się rynek szeroko pojętych usług cyfrowych.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik fotografii i multimediów jest  przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) organizowania planu zdjęciowego;

2) rejestrowania, kopiowania i obróbki obrazu;

3) wykonywania prac graficznych przeznaczonych do wydruku;

4) przygotowywania prezentacji graficznych i multimedialnych;

5) wykonywania i wdrażania internetowych projektów multimedialnych. 

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 1. Procesy fotograficzne
 2. Urządzenia fototechniczne
 3. Technologie multimedialne
 4. Działalność gospodarcza w poligrafii
 5. Język angielski zawodowy w poligrafii

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

1.Techniki fotograficzne

2.Cyfrowa obróbka obrazu

3.Projekty multimedialne

 

Miejsca odbywania praktyk:

 1. Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiotach zapewniających rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze  4 tygodni (160 godzin) w klasie III.
 1. Jakość świadczonych usług, profesjonalizm oraz możliwości realizowania się uczniów są priorytetem w wyborze podmiotów do odbywania praktyk zawodowych.
 1. Uczniowie decydują, w którym z dostępnych podmiotach chcą odbywać praktyki.

 

Perspektywy zatrudnienia  

 • Laboratoria kryminalistyczne POLICJI
 • Studia fotograficzne
 • Agencje reklamowe
 • Wydawnictwa
 • archiwa

LUB

własna działalność gospodarcza związana z oprawą graficzną uroczystości szkolnych, rodzinnych itp.

 

Co po technikum?

 

Po ukończeniu technikum uczeń może przystąpić do egzaminu maturalnego, a następnie kontynuować naukę na studiach wyższych.

Będzie mógł również uzupełnić swoje kwalifikacje w szkołach policealnych lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Procedura zdobywania uprawnień zawodowych

W trakcie nauki w technikum uczeń zdaje egzaminy w poszczególnych kwalifikacjach. Egzamin potwierdzający kwalifikację pierwszą odbywa się pod koniec klasy III. Egzamin potwierdzający kwalifikację drugą odbywa się pod koniec I semestru klasy IV. Po każdym zdanym egzaminie uczeń otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. Gdy uczeń zda wszystkie egzaminy i ukończy szkołę, otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie Technik fotografii i multimediów. Posiadane świadectwo i dyplom powie pracodawcy co uczeń umie. Są „furtką” do zatrudnienia.

Skip to content