technik handlowiec

logo zse

 

BRANŻA EKONOMICZNO-HANDLOWA

 

zawód:  technik handlowiec, cykl kształcenia: 4 lata

symbol cyfrowy zawodu: 522305

Kwalifikacje

A.18     prowadzenie sprzedaży

A.22      prowadzenie działalności handlowej

Przedmioty w zakresie rozszerzonym - do wyboru

Języki obce: angielski, niemiecki

Geografia, WOS, Matematyka

Tu zdobędziesz umiejętności:

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik handlowiec jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) organizowania prac w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów sprzedaży;

2) sporządzania dokumentacji ekonomiczno-finansowej;

3) wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży;

4) prowadzenia działań reklamowych i marketingowych;

5) organizowania i prowadzenia działalności handlowej

6) zarządzania działalnością handlową przedsiębiorstwa.

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

 

1. Towar jako przedmiot handlu

2. Organizacja i techniki sprzedaży

3. Obsługa klientów

4. Marketing w działalności handlowej

5. Język angielski w działalności handlowej

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 

1. Pracowania sprzedaży

2. Firma handlowa

 

Miejsca odbywania praktyk:

 

1. Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiotach zapewniających rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni (160 godzin).

2. Jakość świadczonych usług, profesjonalizm oraz możliwości realizowania się uczniów są priorytetem w wyborze podmiotów do odbywania praktyk zawodowych.

3. Uczniowie decydują, w którym z dostępnych podmiotów chcą odbywać praktyki.

 

Perspektywy zatrudnienia – technik handlowiec – to odpowiedź na potrzeby rynku pracy

Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe  w zawodzie technik handlowiec

 

ZNAJDZIE PRACĘ W POLSCE I NA OBSZARZE UNII EUROPEJSKIEJ JAKO:

 • Merchandiser
 • Referent/asystent ds. zaopatrzenia
 • Referent/asystent ds. sprzedaży
 • Referent/asystent ds. obsługi klienta
 • Kierownik działu handlowego
 • Zastępca kierownika działu handlowego
 • Specjalista ds. obsługi klienta
 • Specjalista ds. sprzedaży
 • Specjalista ds. zaopatrzenia

 

MIEJSCA PRACY:

 

 • własna działalność gospodarcza
 • dział marketingowy firmy handlowej
 • dział obsługi klienta firmy handlowej, produkcyjnej, usługowej

 

Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik handlowiec wykonuje swoje zadania zawodowe na różnych stanowiskach pracy.

Merchandiserzy - dbają o właściwą ekspozycję i promocję towarów, zatrudniani są zwłaszcza w dużych placówkach detalicznych.

Referenci/asystenci handlowi ds. zaopatrzenia organizują,  w przedsiębiorstwach handlowych lub produkcyjno-usługowych zaopatrzenie w potrzebne towary, materiały lub surowce do produkcji.

Referenci/asystenci ds. sprzedaży organizują sprzedaż towarów i usług w firmach handlowych lub sprzedaż wyrobów gotowych w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Pracownicy o dłuższym stażu pracy i wyższych kompetencjach awansują na stanowiska kupców, specjalistów ds. zaopatrzenia lub sprzedaży. Pracując  w dziale obsługi klienta, handlowcy koncentrują się na działaniach marketingowych firmy związanych ze sprzedażą.

Akwizytorzy, będący pośrednikami pomiędzy firmą, którą reprezentują (producent, hurtownik), a klientem, prezentują ofertę handlową oraz zbierają zamówienia.

Handlowcy, posiadający odpowiednio wysokie kompetencje zawodowe oraz doświadczenie, zajmują stanowiska kierownicze organizując prace podległych im pracowników.

 

W pracy przedstawiciela handlowego przydatne są umiejętności menedżerskie:

 • znajomość podstaw psychologii i socjologii (wyczucie intencji drugiego człowieka),
 • matematyki (wystawianie rachunków za towar, usługę),
 • prawa i ekonomii.

 

Niezbędne są również takie cechy jak:

 • uprzejmość,
 • takt,
 • umiejętność słuchania i panowania nad sobą,
 • inteligencja emocjonalna,
 • łatwość wypowiadania się na piśmie,
 • dobra znajomość terminologii urzędowej

 

Co po technikum?

 

Po ukończeniu technikum uczeń może przystąpić do egzaminu maturalnego a następnie kontynuować naukę na studiach wyższych.

Absolwent będzie mógł również uzupełnić swoje kwalifikacje w szkołach policealnych lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Procedura zdobywania uprawnień zawodowych

 

W trakcie nauki w technikum uczeń zdaje egzaminy w poszczególnych kwalifikacjach. Pierwszy egzamin może zostać przeprowadzony pod koniec II klasy, zaś ostatni w styczniu-lutym klasy IV. Po każdym zdanym egzaminie uczeń otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie.

Gdy uczeń zda wszystkie egzaminy i ukończy szkołę, otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik handlowiec. Posiadane świadectwo i dyplom powie pracodawcy co uczeń umie. Dokumenty te stanowią „furtkę” do zatrudnienia.

Skip to content