Zasady korzystania z telefonów komórkowych

telefon komórkowy 
1. Korzystanie z telefonów komórkowych w czasie lekcji jest surowo zabronione. Dotyczy to wszystkich funkcji jakie posiada aparat telefoniczny (kalkulator, aparat, kamera, dyktafon, zegarek). Zakaz ten wynika z postanowień Statutu szkoły a także z ogólnie przyjętych zasad dobrego wychowania.

2. Uczeń wchodzący na zajęcia lekcyjne ma obowiązek wyłączenia sygnału dźwiękowego i schowania aparatu do plecaka lub torebki.

3. W przypadku nieprzestrzegania ww. postanowień nauczyciel ma prawo zażądać oddania telefonu w celu przekazania go wychowawcy lub dyrekcji szkoły.

4. Jeżeli uczeń odmówi oddania telefonu nauczycielowi, ten ma obowiązek zgłoszenia tego faktu dyrektorowi szkoły, który po przeprowadzeniu rozmowy z uczniem podejmie dalsze działania np. zawiadomienie rodziców, zwołanie zespołu nauczycieli uczących w danej klasie, udzielenie nagany dyrektora szkoły.

5. Osobą upoważnioną do odebrania telefonu jest rodzic lub opiekun prawny ucznia. Jeżeli sytuacja ma charakter incydentalny wówczas wychowawca ma prawo zwrotu telefonu uczniowi po rozmowie ucznia z wychowawcą i pedagogiem szkolnym. Rozmowa służyć będzie uświadomieniu konsekwencji i skutków takiego zachowania.

6. Konsekwencją notorycznego nieprzestrzegania ww. postanowień będzie udzielenie nagany wychowawcy klasy wraz z pisemnym powiadomieniem rodziców lub opiekunów prawnych.

Skip to content