Projekt „Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomsku wspiera uczniów”

PROJEKT „Zespół Szkół Ekonomicznych w Radomsku wspiera uczniów”

RPLD.11.03.01-10-0031/21

Informacje o projekcie:

Numer i nazwa Osi priorytetowej: XI. Edukacja Kwalifikacje Umiejętności

Numer i nazwa Działania dla Osi: XI.3 Kształcenie zawodowe

Numer i nazwa Poddziałania: XI.3.1. Kształcenie zawodowe

Całkowita wartość projektu :   424 962,50 zł

Kwota dofinansowania:   379 334,10 zł

Okres realizacji: od 01.06.2022 r. do 30.11.2022 r.

Cele projektu:

-podniesienie kompetencji zawodowych i kluczowych 45 uczniów szkoły zwiększające ich szanse na rynku pracy poprzez m.in. realizację staży, kursów,

- podniesienie kompetencji zawodowych 5 nauczycieli,

- podniesienie jakości nauczania w ZSE przez wyposażenie w sprzęt niezbędny do kształcenia zawodowego.

Stażami zostali objęci uczniowie klas 2-4, kształcący się w zawodach: technik ekonomista, technik rachunkowości, technik hotelarstwa, technik fotografii i multimediów, technik grafiki i poligrafii cyfrowej.

Staże realizowane są we współpracy z pracodawcami lub przedsiębiorcami posiadającymi siedzibę na terenie woj. Łódzkiego. Uczniowie, którzy ukończą staż otrzymają stypendium stażowe w kwocie 2800 zł .

W ramach zdobywania dodatkowych uprawnień i umiejętności uczniowie wezmą udział w zaplanowanych kursach dla poszczególnych zawodów:

Technik ekonomista: Praktyczne prowadzenie księgowości w oparciu o komputerowe systemy finansowo-księgowe oraz Kurs księgowości I stopnia dla 10 uczniów (dający kwalifikacje).

Technik rachunkowości: Praktyczne prowadzenie księgowości w oparciu o komputerowe systemy finansowo-księgowe

Technik fotografii i multimediów: Kurs fotografii produktowej

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej: Drukowanie 3D

Technik hotelarstwa: Kurs kelnerski

W ramach wsparcia przewidziano organizację kursów dla nauczycieli przedmiotów zawodowych:

System podatkowy w Polsce. Aktualne rozliczenia podatków pośrednich i bezpośrednich 

Wszystkie kursy i szkolenia zostaną zakończone uzyskaniem certyfikatu/zaświadczenia potwierdzającego nabycie lub podwyższenie kompetencji/kwalifikacji.

W ramach projektu szkoła pozyska wyposażenie pracowni w sprzęt niezbędny do kształcenia zawodowego na kwotę 110 800,00zł.

 

REGULAMIN PROJEKTU: POBIERZ TUTAJ

REGULAMIN KOSZTU ZWROTU DOJAZDU: POBIERZ

 

POSTĘP RZECZOWY PROJEKTU VI-VIII 2022: POBIERZ

POSTĘP RZECZOWY PROJEKTU IX-XI 2022: POBIERZ

 

HARMONOGRAM KURSÓW WRZESIEŃ 2022: POBIERZ

HARMONOGRAM KURSÓW PAŹDZIERNIK 2022: POBIERZ

HARMONOGRAM KURSÓW LISTOPAD 2022: POBIERZ

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - POBIERZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- POBIERZ

FORMULARZ OFERTOWY- POBIERZ

WZÓR UMOWY- POBIERZ

WYBÓR NAJKORZYSTN IEJSZEJ OFERTY- POBIERZ

 

 

 

Skip to content